DỊCH VỤ

Xóa án tích và Giấy phép cư trú tạm thời

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Nộp đơn xin xóa án tích
  • Đánh giá khả năng được coi là hết án tích
  • Tư vấn về khả năng hết án tích
  • Xin giấy phép cư trú tạm thời
  • Xin giấy phép quay trở lại Canada

Nếu bạn đã hoặc đang là đối tượng của quyết định trục xuất khỏi Canada, bạn có thể phải cần Giấy phép quay trở lại Canada. Việc bạn có phải cần giấy phép này hay không phụ thuộc vào nội dung của quyết định.

Nếu bạn thuộc trường hợp không được phép vào Canada nhưng có lý do cần phải đến Canada, bạn có thể xin Giấy phép cư trú tạm thời. Hồ sơ xin giấy phép này cần phải chứng minh việc bạn vào Canada không gây rủi ro đối với xã hội Canada.

Án tích là một trong các nguyên nhân khiến nhiều người không được phép vào Canada. Xin xóa án tích là một trong những cách để những người này có thể được phép đến Canada. Một người có thể được coi là hết án tích sau một khoảng thời gian nhất định và tùy thuộc vào tội mà người đó đã phạm hoặc bị kết án.