MIỄN TRÁCH NHIỆM

Nội dung trên trang website của Công ty Tư vấn định cư Kownia chỉ thuần túy nhằm mục đích cung cấp thông tin. Những nội dung này không hình thành bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến bất kỳ vụ việc cụ thể nào giữa Công ty chúng tôi và người truy cập website Công ty. Người đọc phải tự chịu trách nhiệm khi ra những quyết định dựa trên thông tin tiếp nhận từ Website của chúng tôi. Người đọc phải có trách nhiệm thuê tư vấn chuyên nghiệp trước khi ra các quyết định nói trên. Công ty Tư vấn định cư Kownia từ chối bất kỳ trách nhiệm nào đối với thiệt hại gây ra bởi những quyết định của người đọc dựa trên thông tin từ website của chúng tôi.  Nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung website của Công ty Tư vấn định cư Kownia, xin hãy liên hệ với chúng tôi

Trang web của Công ty Tư vấn định cư Kownia có thể dẫn kết nối tới các trang web khác không phải của Công ty chúng tôi và một số trang web khác có thể dẫn kết nối tới trang web của Công ty Tư vấn định cư Kownia. Tương tự như việc từ chối trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra bởi những quyết định của người đọc dựa trên thông tin từ website của Công ty Tư vấn định cư Kownia, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung nào đối với các trang web bên ngoài nói trên.