NHÂN SỰ

Chìa khoá của Kownia

Flora (Anh Hoa) Ho

Giám đốc điều hành

Cindy (Jiaxin) Ling

Chuyên gia Tư vấn

David (Cheng-Heng) Hsieh

Chuyên gia Tư vấn

Linh Vương

Giám đốc thương mại

Zane (Ze Shi) Li

Giám đốc phụ trách công nghệ